Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Türk Kanser Derneği (“Dernek”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Dernek çağrı merkezi hattını arayan gerçek kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Dernek tarafından Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Dernek tarafından takip edilmekte, Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki ilgili kişi, Dernek çağrı merkezi hattını arayan tüm gerçek kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Kanser Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@turkkanserdernegi.org e-posta adresi üzerinden Dernek İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Dernek, kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Dernek, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde telefon görüşmesinde hasta tanılama formu ve başvuru formu aracılığıyla  yoluyla toplanan ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, yaşadığı şehir ve ilçe, sosyal güvence türü, enson yaptırdığı mamografi tarifi, enson meme ultrason tarihi, talep edilen tetkik,  son adet tarihi, en son kadın doğum muayenesi tarihi, en son pap-smear testi tarihi, en son üroloji muayenesi tarihi, en son PSA testi, en son gastroenterolojik tetkik tarihi (gastroskopi, kolonoskopi), diğer taramalar, randevu tarihi, yönlendirildiği kurum, açıklamalar, yakını adına Dernek’e yardım talebinde bulunan ilgili üçüncü kişinin; ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası;

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Çağrı Merkezi aracılığıyla Dernek’ten yardım talebinde bulunan kişilerin başvurularının kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve kişilere dönüşlerin yapılması,
 • Çağrı Merkezi aracılığıyla Dernek’e bilgi edinme amacıyla başvuran kişilerin bilgi talebi konularının kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve kişilere dönüşlerin yapılması,
 • Çağrı Merkezi aracılığıyla Dernek’ten psikolojik yardım talebinde bulunan kişilerin başvurularının kaydedilmesi, değerlendirilmesi, randevu tarih ve saatinin belirlenmesi, kişilere dönüşlerin yapılması,
 • Dernek yardım ve destek faaliyetlerinden yararlanan kişilerin mevcut sağlık durumlarının akıbetinin öğrenilmesi,
 • Dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Aramanın teyidi,
 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçları dahilinde yetkili kurum tarafından kamu sağlığının korunması amacıyla Dernek tarafından işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Dernek’e bilgi veya yardım talebiyle başvuran kişilerin sağlık durumlarının değerlendirilebilmesi ve gerekli muayene, tetkik ve tedavinin sağlanabilmesi amacıyla işbirliği yapılan hekimler ve sağlık kuruluşlarıyla, Dernek’ten yardım talebinde bulunan kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla işbirlikçiler, tedarikçiler, sponsorlar, destekçiler ve bağışçılarla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının ve hekim, diyetisyen, psikiyatr gibi Dernek ile gönüllü çalışan kişilere ait online iletişim araçlarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.turkkanserdernegi.org internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu formda belirtilen yöntemlerle doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Dernek’e daha önce bildirilen ve Dernek’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Dernek’e iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Türk Kanser Derneği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder. Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.turkkanserdernegi.org internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metinlerini inceleyebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu             : Türk Kanser Derneği

Adres                              : Bedrettin Mah. Prof. Dr. Bedii Gordon Sok. No:1 Şişhane,

  Beyoğlu/İstanbul

Telefon No                      : +90 212 238 30 30