Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Türk Kanser Derneği (“Dernek”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Dernek tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Dernek tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri/ilgili kişiler, Dernek tarafından kişisel verileri işlenmekte olan www.turkkanserdernegi.org internet sitesini ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Kanser Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@turkkanserdernegi.org e-posta adresi üzerinden Dernek İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Dernek, kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Dernek, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Dernek tarafından işlenmektedir.

 

 

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

·    Ad

·    Soyadı

Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden Soru ve  Taleplerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru ve Taleplere Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

·      Telefon Numarası

·      E-Posta Adresi

Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden Soru ve Taleplerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden İletilen  Soru ve Taleplere Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Verileriniz  internet sitesinde yer alan iletişim formları  aracılığıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·      Log Kayıtları

·      Çerezler

İnternet Sitesinin Performansının Arttırılması ve İşlevselliğinin Arttırılması,  Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması,  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

 

Verileriniz elektronik formlar ve internet sitesi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Diğer Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

 

 

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·      Soru/Talep Konusu Mesaj

·      Tarafımıza İletilen Dosya ve Bilgiler

Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden Soru ve Taleplerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru ve Taleplere Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz Dernek tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki danışmanlık hizmeti alma amacıyla hukuk büroları, mali müşavirler ve diğer danışmanlar ile, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren firma ve kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Dernek internet sitesi sunucu altyapısının yurt dışında bulunması sebebiyle ve ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması sebebiyle yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.turkkanserdernegi.org web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Dernek’e daha önce bildirilen ve Dernek’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Dernek’e ait aşağıda belirtilen Dr. Bedii Gordon Sok. No:1 Şişhane, Beyoğlu/İstanbul adresine veyahut kvk@turkkanserdernegi.org irtibat adresine iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Türk Kanser Derneği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçileri Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu        : Türk Kanser Derneği

Adres                         : Bedrettin Mah. Prof. Dr. Bedii Gordon Sok. No:1 Şişhane,

  Beyoğlu/İstanbul

Telefon                      : +90 212 238 30 30