Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Türk Kanser Derneği (Dernek”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen ve veri sahiplerine tanınan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

Veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verilerle ilgili taleplerinizi işbu İlgili Kişi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”)’nu kullanarak tarafımıza gönderebilirsiniz.

VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Veri sahibi olarak Kanun’un size tanıdığı haklar aşağıdaki gibi olup, işbu Başvuru Formu’nda gösterilen başvuru yolunu kullanarak taleplerinizi yazılı biçimde ve Türkçe olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru Formu ile aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 6. Kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

BAŞVURU YOLU

Kanun’un 11. ve 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Derneğimize yapılacak olan başvurular, www.turkkanserdernegi.org adresindeki işbu formun çıktısı alınarak:

 • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile eksiksiz olarak doldurulmuş işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu ıslak imzalı dilekçe ile Bedrettin Mahallesi Prof. Dr. Bedii Gorbon Sokak No:1/2 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak şahsen iletmek suretiyle,
 • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile eksiksiz olarak doldurulmuş işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu ıslak imzalı dilekçe ile Bedrettin Mahallesi Prof. Dr. Bedii Gorbon Sokak No:1/2 Beyoğlu/İstanbul adresine noter aracılığıyla iletmek suretiyle,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Derneğimize daha önce bildirilen ve veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@turkkanserdernegi.org eposta adresine iletilmek suretiyle yapılacaktır.
 1. Başvuru Sahibi İlgili Kişi Bilgileri

Başvuru Sahibi

Ad

 

Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Başvuru Sahibi Yabancı ise Pasaport Numarası

 

Tebligatın Yapılacağı Yerleşim Yeri/ İş Yeri Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, başvurunuzun Dernek’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde, Derneğimiz veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerin yanlış, eksik olması veya güncel olmaması sebebiyle doğabilecek hatalardan ve zararlardan dolayı sorumluluk tarafımıza ait değildir.

 1. Başvuru Sahibi İle Dernek Arasındaki İlişki

Lütfen Derneğimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Üye, bağışçı, çalışan, eski çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, hasta/ Dernek’ten yardım alan veya talepte bulunan kişi veya bunların yakınları, destekçi / sponsor, tedarikçi, iş birliği yapılan sivil toplum örgütü / kurum ve kuruluşu çalışanı vb.)

☐ Üye

☐ Ziyaretçi

☐ Bağışçı

☐ Çalışan

☐ Eski Çalışan

Çalışılan Yıllar:        

☐ İş Başvurusunda Bulunan/Özgeçmiş Paylaşan Kişi

Tarih:

☐ Hasta / Dernek’ten Yardım Alan veya Talepte Bulunan Kişi

☐ Hasta / Dernek’ten Yardım Alan veya Talepte Bulunan Kişinin Yakını

☐ Üçüncü Kişi Firma/Sivil Toplum Örgütü vb. Kurum ve Kuruluş Çalışanı

Çalışılan kurum ve pozisyon bilgisi:

 

☐ Diğer:

Dernek nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departman:

 

Konu:

 

 

 

 

 

 1. Talep

Lütfen başvurunuza ilişkin talebinizi yazınız.

 

 

 

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (lütfen doldurun)

1

Derneğinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

2

Eğer Derneğiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (b)

 

3

Eğer Derneğiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (ç)

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı  fotokopisi,  ikametgâh,  gibi)

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (d)

Düzeltilecek

veri;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (e)

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

a)        ☐

b)        ☐

 

 

 

 

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi   "Seçiminiz"   alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (f)

Düzeltilecek

veri;

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (f)  

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

 

a)        ☐

b)        ☐

9

Derneğiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (g)

Analiz Sonucu Orta ya Çıkan Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (h)

Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus;

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Derneğinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibi Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin;

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

 İmza    :

 

 

EKLER (Varsa başvurunuza ilişkin ek belgeleri aşağıda listeleyiniz.)

 1. Başvuru Cevabı

Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya hangi yolla cevap verileceğini seçiniz.

☐ Yerleşim yeri/iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.                     

☐Elektronik posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu şekilde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum (Vekaletname olmaksızın başkasına adına başvuru cevabı verilmemektedir, vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 • Yazılı başvurular, veri sorumlusu Derneğimize ve/veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihte; diğer yöntemlerle yapılan başvurular, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.
 • Yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevap en geç talebinizin Dernek’e tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde seçmiş olduğunuz adrese gönderilecektir.
 • Yapmış olduğunuz başvuru cevabını yazılı biçimde talep ettiğiniz takdirde 10 sayfaya kadar başvurunuz ücretsiz sonuçlandırılır. 10 sayfanın üzerindeki cevaplarda ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifeye göre aşan her sayfa başına ücret talep edilir.