Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bağışçı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

BAĞIŞÇI AYDINLATMA METNİ

Türk Kanser Derneği (“Dernek”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Dernek tarafından Bağışçı Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Bağışçı Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Dernek tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki ilgili kişiler, Dernek’e bağışta bulunan tüm gerçek kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Kanser Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@turkkanserdernegi.org e-posta adresi üzerinden Dernek İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Dernek, aşağıda yer alan kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Dernek, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Dernek tarafından işlenmektedir:

Veri İşleme Faaliyeti: Bağış Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Bilgisi

·      Ad-Soyadı

Başka birisi adına bağış yapılacak ise;

·     Kişinin ad- soyadı

·       Kimlik Doğrulama ve Tespit İşlemlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Reklam/Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Verisi

·     E-Posta Adresi

·     Telefon

Başka birisi adına bağış yapılacak

ise;

·     Kişiye ait e-posta adresi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Reklam/Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Finans Verileri

Ödeme yapılacak olan karta ait,

·     Kart Bilgileri

·     Kart Numarası

·     Son Kullanma Tarihi

·     Güvenlik Numarası (CVV)

·     Bağış Miktarı

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Diğer

·     Açıklama

·        Yapılan Bağışın Hangi Kampanyaya Ait Olduğunun Tespiti

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve internet sitemiz üzerinden yönlendirildiğiniz çözüm ortaklarımızın internet sitelerinde yer alan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İlgili kişilere ait kişisel veriler,  yalnızca Dernek ile paylaşım amacıyla sınırlı olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ödeme yöntemleri alanında birlikte çalışılan çözüm ortaklarımız ile, idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla hukuk birimleriyle, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren şirketler ile ve talep edilmesi halinde kanunda belirtilen amaç ve sınırlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerin finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla çözüm ortaklarımızla paylaşılmasını istemeyen ilgili kişiler internet sitemizde yer alan banka hesap bilgileri üzerinden havale/EFT yöntemi veya internet sitemizde yer alan mail order formunu doldurarak her daim bağışta bulunabilirler.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

İlgili kişilere ait kişisel veriler yurt dışı ile paylaşılmamaktadır.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.turkkanserdernegi.org internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu formda belirtilen yöntemlerle doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Dernek‘e daha önce bildirilen ve Dernek’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Dernek’e iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Türk Kanser Derneği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bağışçı Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu : Türk Kanser Derneği

Adres                 : Bedrettin Mah. Prof. Dr. Bedii Gordon Sok. No:1 Şişhane, Beyoğlu/İstanbul

Telefon               : +90 212 238 30 30